Regulamin darmowej dostawy | | Endo

Regulamin darmowej dostawy

                                                                                          Regulamin Kampanii Promocyjnej – „Dostawa Gratis”

 

§ 1 Wstęp

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób prowadzenia Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Dostawa Gratis”.

Organizatorem Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Dostawa Gratis” (zwanej dalej: „Kampanią Promocyjną”) jest Cube Group, spółka założona w Polsce wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306712, nr NIP: 661-225-95-31, z siedzibą w Warszawie (02-061) przy ulicy Wawelskiej 14. zwana dalej: „Organizatorem” lub „Cube Group”. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Kampanii Promocyjnej oraz jej prawidłową organizację.

2.W Kampanię Promocyjną zaangażowani są wybrani partnerzy handlu e-commerce (zwani łącznie dalej „Partnerami”), o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W Kampanię Promocyjną zaangażowana jest również Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334972, Regon 010684960, NIP 525-000-73-13, ( zwana dalej jako „Poczta Polska”).

3.Kampania Promocyjna trwać będzie od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r. („Okres promocyjny”).

 

§ 2 Definicje

1. Partnerzy  - 

Sklep Bdsklep.pl, prowadzony przez spółkę bdsklep.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa; KRS 0000293420; NIP 525-241-30-81;  

Sklep Krakvet.pl, prowadzony przez spółkę KRAKVET Marek Batko Sp. K. z siedzibą w Czechowicach; Czarnochowice 269; 32-020 Wieliczka; KRS 0000360545; NIP 679-288-45-02;  

Sklep Czasnabuty.pl, prowadzony przez spółkę CZASNABUTY M. Wawrzyczek sp. j. z siedzibą w Kończycach Wielkich; ul. Młyńska 2; Kończyce Wielkie; 43-419 Hażlach; KRS 0000556090; NIP 548-266-17-99; 

Sklep Sport-shop.pl, prowadzony przez spółkę Nodium Group S.C. z siedzibą w Tychach; ul. Składowa 2, 43-100 Tychy; Regon: 277913450; NIP 646-257-18-17; 

Sklep Szkla.com, prowadzony przez spółkę Szkla.com S.A. z siedzibą w Krakowie; ul. Magdaleny Samozwaniec 39; 31-711 Kraków; KRS 0000382726; NIP 678-306-86-77; 

Sklep Ravelo.pl, prowadzony przez spółkę Ravelo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; ul. Gottlieba Daimlera 2; 02-460 Warszawa; KRS 0000442101; NIP 525-254-35-76; 

Sklep 4Home.pl, prowadzony przez spółkę 4home, a.s. z siedzibą w Pradze; Návazná 1154/35; 165 00  Praha 6; Regon CZ274 65 616; 

Sklep Endo.pl, prowadzony przez spółkę STUDIO MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie; ul. Aleje Jerozolimskie 185; 02-222 Warszawa; KRS 0000424234; NIP 701-034-59-45;   

2. Darmowa wysyłka Pocztą Polską z Visa – rabat w wysokości 100% kosztów dostawy krajowej przesyłki doręczanej przez Pocztę Polską, udzielany Uczestnikom Kampanii Promocyjnej podczas zakupu towarów u Partnerów i płatności kartą Visa na stronach internetowych Partnerów. 

3. Uczestnik Kampanii Promocyjnej/Uczestnik – osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Kampanii Promocyjnej, dostępny pod adresem: www.visa.pl/zlota-strefa/promocje/promocja-z-poczta-polska

5. Karta Visa – dowolna karta Visa umożliwiająca przeprowadzenie Transakcji poprzez skorzystanie z przyznanego limitu kredytowego, wydana przez dowolny bank krajowy, zagraniczny lub instytucję kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.);

6. Przesyłka Poczty Polskiej – usługi Pocztex Kurier 48 oraz Pocztex Ekspres 24. 

 

§ 3 Zasady ogólne

1.W Kampanii Promocyjnej mogą brać udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: (a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, (b) posiadają kartę płatniczą Visa, oraz (c) dokonają czynności wymaganych na podstawie § 3 ust. 2 poniżej („Uczestnicy/Uczestnicy Kampanii Promocyjnej”). 

2.W celu uzyskania Darmowej wysyłki Poczty Polskiej z Visa Uczestnik Kampanii Promocyjnej musi wykonać w Okresie promocyjnym następujące czynności:

a) zawrzeć transakcję za pośrednictwem strony internetowej jednego z Partnerów, 

b) oraz zapłacić za nią kartą płatniczą Visa wybierając opcję dostawy przez Pocztę Polską z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 3 niniejszego regulaminu(„Transakcja”).

 

3. Darmowa wysyłka Pocztą Polską nie dotyczy płatności kartą przy odbiorze oraz poprzez portfel mobilny (konto PayU i PayPal). 

 

4.Organizator może wykluczyć Uczestnika z Kampanii Promocyjnej, jeżeli Uczestnik Kampanii Promocyjnej: 

a)narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, 

b)dostarcza treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub w inny sposób narusza przepisy prawa w związku z Kampanią Promocyjną.

 

§ 4 Rabat 

1.Rabat w ramach Darmowej przesyłki Pocztą Polską z Visa udzielany jest w postaci rabatu na koszty dostawy (zgodnie z § 4 ust. 2 i § 4 ust. 3 poniżej) dla danej transakcji, która wykonana jest u jednego z Partnerów, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

2.Uczestnik Kampanii Promocyjnej dokonujący płatności kartą Visa za transakcję zawieraną u jednego z Partnerów w okresie Kampanii Promocyjnej otrzyma rabat na Darmową przesyłkę Pocztą Polską z Visa przed zakończeniem płatności, w ten sposób, że ostateczna kwota należna z tytułu transakcji zostanie pomniejszona o pełną kwotę należną za przesyłkę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

3.Rabat na Darmową przesyłkę Pocztą Polską z Visa dotyczy wyłącznie usług Pocztex Kurier 48 oraz Pocztex Ekspres 24.

4.Uczestnik Kampanii Promocyjnej nie może wnioskować o zamianę rabatu na Darmową przesyłkę Pocztą Polską z Visa na ekwiwalent pieniężny, rabaty inne niż te opisane w niniejszym Regulaminie, ani na zwrot kosztów dostawy związanych z inną transakcją u jednego z Partnerów niż ta, w związku z którą przyznano rabat na Darmową przesyłkę Pocztą Polską z Visa. Rabatu na Darmową przesyłkę Pocztą Polską z Visa nie można przenieść na osoby trzecie.

 

§ 5 Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące przyznawania i korzystania z rabatu na Darmową przesyłkę Poczty Polskiej z Visa składać można pisemnie na adres dostawagratis@cubegroup.pl.  

2.Reklamacja powinna określać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę transakcji, Partnera, u którego realizowano transakcję, a także opis i powód reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego, datę sporządzenia reklamacji, wykaz załączonych dokumentów. Uczestnik Kampanii Promocyjnej zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w terminie określonym w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

3.Cube Group nie występuje jako gwarant doręczenia przesyłek w ramach Kampanii promocyjnej i nie odpowiada za ich doręczenie.

 

§ 6 Dane osobowe Uczestników

1.Cube Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 14, 02-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 306712, NIP 661-225-95 jest administratorem danych osobowych otrzymanych od Uczestników Kampanii Promocyjnej i przetwarza je na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Kampanii Promocyjnej oraz przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Uczestnicy Kampanii Promocyjnej podają dane dobrowolnie. Uczestnicy Kampanii Promocyjnej mają prawo dostępu (i wglądu) do danych, mogą edytować dane (oraz je zmieniać), a także monitorować proces przetwarzania danych osobowych (i wnioskować o ich usunięcie) zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.visa.pl/zlota-strefa/promocje/promocja-z-poczta-polska

2.Organizator w porozumieniu z Partnerem Głównym i Pocztą Polską może zawiesić wydawanie rabatu na Darmową przesyłkę Poczty Polskiej z Visa w trakcie trwania Kampanii Promocyjnej przed końcem okresu określonego w § 1 ust. 3 wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej. Powyższe postanowienie nie narusza praw nabytych przez Uczestników Kampanii Promocyjnej, którzy przed takim zawieszeniem wydawania rabatu na Darmową przesyłkę Poczty Polskiej z Visa spełnili warunki określone w § 3 ust. 2 powyżej.  

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub do umów zawieranych na odległość (c) zmiany w Kampanii Promocyjnej lub wprowadzenie nowych usług; zmiany nie mogą jednak wprowadzać zasad mniej korzystnych, ani pogarszających warunki obecnych Uczestników Kampanii Promocyjnej, ani też naruszać praw nabytych w ramach Kampanii Promocyjnej.  

4.Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie pięciu (5) dni roboczych od dnia, w którym Uczestnik Kampanii Promocyjnej został powiadomiony o zmianie

5.Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.