Jak przygotować dziecko na powrót do szkoły

Kiedy problemy z nauką to coś więcej niż lenistwo – Przegląd zaburzeń wpływających na naukę dzieci

Nie każdy uczeń, który zmaga się z nauką, jest leniwy. W rzeczywistości wiele dzieci i młodzieży napotyka na trudności w nauce z powodu różnych zaburzeń i schorzeń. Zamiast oceniać lub dyskredytować ich zdolności, ważne jest zrozumienie i identyfikacja tych problemów, aby zapewnić odpowiednie wsparcie.

W tym artykule dowiesz się:

 • Czym jest dysleksja
 • Czym jest dysortografia
 • Czym jest dysgrafia
 • Czym jest dyskalkulia
 • Jaki wpływ na naukę ma ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
 • Jaki wpływ na naukę ma ADD –  zaburzenie koncentracji uwagi.
 • Jaki wpływ na naukę ma Zespół Aspergera
 • Jak na naukę wpływają zaburzenia logopedyczne
 • Jaki jest wpływ zaburzeń słuchu na naukę
 • Jaki jest wpływ zaburzeń wzroku na naukę
 • Jak na naukę wpływ depresja dziecięca
 • Jak radzić sobie z problemami dziecka w nauce wynikającymi z różnych zaburzeń
Wyprawka do szkoły

Dysleksja – Co to jest?

Jednym z najczęstszych problemów szkolnych jest dysleksja, czyli problemy związane z opanowywaniem podstawowych umiejętności szkolnych, np. czytania i pisania. Dla wielu osób z dysleksją proces czytania i pisania jest bardziej złożony niż dla innych, co sprawia, że wymaga dodatkowego wysiłku i czasu.

Dysleksję możemy wydzielić na 3 lub 4 odmiany:

 • Dysortografia – Błędne pisanie mimo znajomości zasad.
 • Dysgrafia – Brzydkie, nieczytelne pismo.
 • Dyskalkulia – Trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych
 • Dysleksja – rozumiana w węższym znaczeniu jako trudności w czytaniu.

Objawy dysleksji:

 1. Trudności w czytaniu – Osoby z dysleksją mogą mieć problemy z rozpoznawaniem liter, sylab lub słów, co prowadzi do powolnego czytania.
 2. Zniekształcanie słów – Dzieci mogą czytać lub pisać słowa w niewłaściwej kolejności lub stosować neologizmy.
 3. Problemy z ortografią i gramatyką – Pisząc, mogą popełniać liczne błędy ortograficzne i gramatyczne.
 4. Opóźniony rozwój mowy – U młodszych dzieci może to objawiać się trudnościami z wymawianiem pewnych słów czy zdań.
 5. Nieprawidłowa artykulacja – Wymawianie niektórych głosek może być trudne.
 6. Trudności z budowaniem wypowiedzi – Osoby z dysleksją mogą mieć problemy z tworzeniem skomplikowanych zdań czy wypowiedzi.

Diagnostyka i wsparcie w dysleksji

Rozpoznanie dysleksji często następuje w młodym wieku, ale może być również diagnozowane u dorosłych. Diagnoza opiera się na testach czytelniczych i pisemnych oraz obserwacjach specjalisty. Osoby z dysleksją często korzystają z indywidualnych planów nauczania, dodatkowego wsparcia w szkole oraz technologii wspierającej naukę. Kluczem do sukcesu jest wczesna interwencja i odpowiednie wsparcie. Z właściwą pomocą i narzędziami wiele osób z dysleksją osiąga sukces w nauce i zawodowo.

Wyprawka do szkoły

Dysortografia – czym jest i jak wpływa na ucznia

Dysortografia to specyficzne trudności z opanowaniem zasad poprawnej pisowni. Osoby z dysortografią mogą doświadczać problemów z pisaniem, mimo że ich zdolności czytania i rozumienia tekstu są na odpowiednim poziomie. Oto, jak dysortografia wpływa na naukę:

 1. Błędy pisowni – Osoby z dysortografią mogą popełniać błędy ortograficzne, które nie wynikają z braku wiedzy o zasadach pisowni, ale z trudności w ich stosowaniu.
 2. Trudności z notatki – Problemy z pisaniem mogą utrudniać robienie notatek podczas lekcji, co może wpłynąć na proces zapamiętywania i uczenia się.
 3. Wpływ na samoocenę – Częste popełnianie błędów ortograficznych może wpłynąć na samoocenę ucznia, prowadząc do obniżenia motywacji do nauki.
 4. Trudności w nauce języków obcych – Dysortografia może również wpływać na proces uczenia się języków obcych, zwłaszcza jeśli chodzi o pisownię i gramatykę.
 5. Wpływ na metody nauki – Osoby z dysortografią mogą potrzebować indywidualnego podejścia do nauki oraz dostosowanych metod edukacyjnych, które uwzględniają ich trudności.

Jest ważne, aby pamiętać, że osoby z dysortografią mają różne zdolności i mocne strony. Odpowiednie wsparcie i interwencje mogą pomóc im przezwyciężyć trudności związane z pisaniem i osiągnąć sukces edukacyjny.

Wyprawka do szkoły

Co to jest dysgrafia

Dysgrafia to specyficzne zaburzenie pisania, które nie jest wynikiem braku motywacji, niskiej inteligencji ani braku właściwego nauczania. Wpływa ona na zdolność ucznia do pisania ręcznego i może wpłynąć na naukę w następujący sposób:

 1. Trudności w pisaniu – Uczniowie z dysgrafią mogą mieć problem z formowaniem liter, pisaniem w linii oraz zachowaniem odpowiedniego tempa pisania.
 2. Zmęczenie – Pisarstwo może być fizycznie męczące dla osób z dysgrafią. Mogą one szybko odczuwać zmęczenie ręki podczas pisania, co może wpłynąć na jakość i ilość ich pracy pisemnej.
 3. Problemy z organizacją – Uczniowie z dysgrafią mogą mieć problem z organizacją swoich myśli na papierze, co może prowadzić do trudności w strukturyzowaniu esejów lub odpowiedzi pisemnych.
 4. Niska pewność siebie – Ponieważ pisarstwo jest kluczową umiejętnością w większości przedmiotów szkolnych, uczniowie z dysgrafią mogą czuć się mniej pewni siebie i unikać zadań pisemnych.
 5. Trudności w innych przedmiotach – Zaburzenie to może wpływać nie tylko na przedmioty związane z pisaniem. Na przykład, w matematyce uczniowie mogą mieć trudności z zapisywaniem równań lub tworzeniem wykresów.
 6. Nieścisłości i błędy – Mimo że uczniowie mogą rozumieć materiał, ich prace pisemne mogą być pełne błędów, nieścisłości czy być trudne do odczytania dla nauczyciela.
 7. Problemy emocjonalne – Stałe trudności i frustracje związane z pisaniem mogą prowadzić do problemów emocjonalnych, takich jak lęk czy unikanie zadań szkolnych.

Ważne jest, aby pamiętać, że z odpowiednim wsparciem i strategiami uczniowie z dysgrafią mogą osiągnąć sukces w nauce. Może to obejmować terapie, dostosowane metody nauczania oraz użycie technologii, takich jak komputery czy tablety, do pomocy w pisaniu.

Wyprawka do szkoły

Dyskalkulia – Co to jest?

Dyskalkulia to specyficzne trudności z przyswajaniem umiejętności matematycznych, które nie wynikają z ogólnych problemów intelektualnych czy niewłaściwej edukacji. Jest to zaburzenie neurologiczne, które wpływa na zdolność rozumienia liczb i nauki matematyki na różnych poziomach.

Objawy dyskalkulii:

 1. Trudności w liczeniu – Osoby z dyskalkulią mogą mieć problem z prozaicznymi czynnościami takimi jak liczenie monet czy zrozumienie koncepcji takich jak „więcej” czy „mniej”.
 2. Problemy z przyswajaniem tabliczki mnożenia – Dla wielu osób z dyskalkulią tabliczka mnożenia może być szczególnie problematyczna.
 3. Zaburzenia w pojęciu czasu – Może to obejmować trudności z określeniem, ile czasu minęło między dwoma zdarzeniami.
 4. Trudności z porównywaniem liczb – Określenie, która liczba jest większa, a która mniejsza, może być wyzwaniem.
 5. Problemy z rozwiązywaniem prostych problemów matematycznych – Działania takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie mogą być trudne do zrozumienia i wykonania.

Diagnostyka i wsparcie w dyskalkulii

Rozpoznanie dyskalkulii opiera się na testach matematycznych oraz obserwacjach specjalisty. Chociaż diagnoza może być postawiona w każdym wieku, wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla sukcesu edukacyjnego ucznia. Wsparcie dla osób z dyskalkulią może obejmować indywidualne sesje terapeutyczne, specjalistyczne programy nauczania oraz użycie narzędzi technologicznych pomagających w nauce matematyki. Rozumienie i akceptacja dyskalkulii jako rzeczywistego zaburzenia jest kluczowe. Z właściwym wsparciem i narzędziami wiele osób z dyskalkulią może osiągnąć sukces w nauce i życiu zawodowym.

Wyprawka do szkoły

ADHD a nauka

ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej, to zaburzenie, które może mieć istotny wpływ na proces edukacyjny osoby dotkniętej tym schorzeniem. Choć ADHD jest często kojarzone z nadmierną aktywnością fizyczną, obejmuje również aspekty, takie jak trudności w skupieniu uwagi, impulsywność oraz problemy z funkcjami wykonawczymi mózgu.

Wpływ ADHD na proces nauki:

 1. Problem z koncentracją – Osoby z ADHD mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi przez dłuższy czas, co utrudnia naukę w tradycyjnym środowisku klasowym.
 2. Impulsywność – Może prowadzić do przerwania innych uczniów czy nauczyciela, co zakłóca proces nauczania.
 3. Trudności z organizacją – Osoby z ADHD mogą mieć problem z planowaniem i realizacją zadań, co może prowadzić do nieukończenia pracy domowej czy innych zadań szkolnych w odpowiednim czasie.
 4. Zaburzenia pamięci krótkotrwałej – Mogą utrudniać przyswajanie i zapamiętywanie nowych informacji.
 5. Problemy emocjonalne – Osoby z ADHD mogą być bardziej wrażliwe na krytykę, co może prowadzić do problemów z samooceną i motywacją do nauki.
 6. Potrzeba ruchu – ADHD często wiąże się z nadmierną potrzebą ruchu, co może być problematyczne w tradycyjnym środowisku klasowym, gdzie oczekuje się od uczniów siedzenia w miejscu przez długi czas.
 7. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze – Znaczna część dzieci z ADHD wykazuje zaburzenia opozycyjno-buntownicze co może prowadzić do konfliktu z nauczycielem i innymi uczniami oraz niechęć do wykonywania obowiązków szkolnych.

Wskazówki i techniki pomagające w nauce:

 1. Regularne przerwy – Osoby z ADHD mogą skorzystać z krótkich, regularnych przerw podczas nauki, aby zaspokoić potrzebę ruchu i odświeżyć uwagę.
 2. Dostosowane metody nauczania – Indywidualne podejście do ucznia, wykorzystujące metody bardziej praktyczne i interaktywne, może być bardziej skuteczne.
 3. Wsparcie technologiczne – Istnieją aplikacje i narzędzia, które pomagają w organizacji, planowaniu i skupieniu uwagi, specjalnie zaprojektowane z myślą o osobach z ADHD.
 4. Wsparcie emocjonalne – Zachęcanie, pozytywne wzmocnienie i budowanie pewności siebie mogą pomóc w przezwyciężeniu wyzwań związanych z ADHD.

Współpraca z nauczycielami, terapeutami oraz rodziną jest kluczowa w dostarczaniu odpowiedniego wsparcia i dostosowanego środowiska edukacyjnego dla osób z ADHD.

Wyprawka do szkoły

Wpływ ADD na naukę

ADD, znane też jako Zaburzenie Deficytu Uwagi, jest odmianą ADHD, w której dominują problemy z koncentracją uwagi, bez objawów nadmiernej aktywności ruchowej. Osoby z ADD mogą napotykać na trudności w procesie edukacyjnym z powodu charakterystycznych dla siebie wyzwań.

Wpływ ADD na proces nauki:

 1. Brak skupienia – Osoby z ADD mogą łatwo się rozpraszać, co sprawia trudność w skupieniu się na jednym zadaniu przez dłuższy czas.
 2. Zapominanie o zadaniach – Mogą zapominać o obowiązkach, terminach czy przynoszeniu potrzebnych materiałów do szkoły.
 3. Trudności w organizacji – Osoby z ADD często mają problem z planowaniem i organizacją swojego czasu.
 4. Impulsywność – Chociaż osoby z ADD nie wykazują nadmiernej aktywności ruchowej, mogą być impulsywne w swoich decyzjach, co może wpływać na ich wybory w procesie nauki.
 5. Trudności z długotrwałym skupieniem – Częste przeskakiwanie z jednego tematu na drugi czy łatwość rozpraszania przez bodźce zewnętrzne.
 6. Problemy emocjonalne – Osoby z ADD mogą być bardziej wrażliwe i skłonne do frustracji, co może wpłynąć na ich relacje z rówieśnikami i nauczycielami.

Sposoby wsparcia w nauce:

 1. Dostosowane metody nauczania – Uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia i dostosowanie metod i narzędzi nauczania.
 2. Regularne przerwy – Krótkie przerwy w nauce mogą pomóc w regeneracji i zwiększeniu koncentracji.
 3. Ustalanie priorytetów – Pomoc w określaniu, co jest najważniejsze, może pomóc w lepszej organizacji czasu.
 4. Wsparcie emocjonalne – Zachęcanie i pozytywne wzmocnienie mogą poprawić motywację do nauki.

Chociaż ADD może stanowić wyzwanie w procesie edukacyjnym, z odpowiednim wsparciem i zrozumieniem osoby z tym zaburzeniem mogą osiągnąć sukces edukacyjny.

Wyprawka do szkoły

Zespół Aspergera i jego wpływ na naukę

Zespół Aspergera to forma zaburzeń ze spektrum autyzmu, która wpływa na zdolności komunikacyjne i społeczne osoby dotkniętej tym stanem. W kontekście edukacji i nauki, zespół Aspergera może stwarzać pewne wyzwania, ale również może wiązać się z unikalnymi zdolnościami.

 1. Trudności społeczne – Osoby z zespołem Aspergera często mają problem z rozumieniem niuansów społecznych, takich jak interpretacja mowy ciała czy tonu głosu. Może to prowadzić do nieporozumień w klasie.
 2. Koncentracja na szczegółach – Osoby z tym zespołem mogą wykazywać intensywne zainteresowanie wąskim zakresem tematów, co może prowadzić do głębokiej wiedzy w pewnych dziedzinach, ale również trudności w przeskakiwaniu między różnymi tematami.
 3. Trudności komunikacyjne – Mimo że wiele osób z zespołem Aspergera posiada biegłą mowę, mogą mieć problem z rozumieniem żartów, sarkazmu czy metafor.
 4. Zaburzenia sensoryczne – Nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak jasne światło czy głośne dźwięki, może utrudniać skupienie się w tradycyjnym środowisku klasy szkolnej.
 5. Rutynowość – Osoby z zespołem Aspergera często preferują rutynę i przewidywalność, co oznacza, że mogą mieć trudności z adaptacją do zmian w harmonogramie czy nowych sytuacjach w szkole.
 6. Unikalne zdolności – Mimo tych wyzwań, wiele osób z zespołem Aspergera ma unikalne zdolności, takie jak zdolności matematyczne, muzyczne czy artystyczne.

Ważne jest, aby nauczyciele i opiekunowie byli świadomi potrzeb uczniów z zespołem Aspergera, dostosowując metody nauczania i środowisko, aby zapewnić im jak najbardziej korzystne warunki do nauki.

Wyprawka do szkoły

Zaburzenia logopedyczne i ich wpływ na naukę

Zaburzenia logopedyczne odnoszą się do trudności z komunikacją językową, w tym z mową, językiem i głosami. Mogą one wpływać na rozwój i naukę w różnych obszarach. Oto, jak zaburzenia logopedyczne wpływają na edukację:

 1. Trudności komunikacyjne – Uczniowie z zaburzeniami logopedycznymi mogą mieć problemy z wyrażaniem swoich myśli, uczuć i potrzeb, co może prowadzić do frustracji i nieporozumień z rówieśnikami i nauczycielami.
 2. Problemy z czytaniem i pisaniem – Zaburzenia w zakresie fonologii i fonetyki mogą utrudniać procesy dekodowania i kodowania, co wpływa na zdolności czytania i pisania.
 3. Zmniejszona pewność siebie – Uczniowie z trudnościami w mowie mogą unikać udziału w dyskusjach klasowych czy prezentacjach z obawy przed krytyką lub wyśmianiem.
 4. Trudności w relacjach społecznych – Zaburzenia mowy i języka mogą wpływać na umiejętność interpretowania sygnałów niewerbalnych i werbalnych, co może prowadzić do problemów w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.
 5. Wpływ na zdolności słuchowe – Niektóre zaburzenia logopedyczne mogą wpływać na zdolność słyszenia i rozumienia mowy, co może wpływać na zdolność przyswajania informacji w klasie.
 6. Potrzeba indywidualnego wsparcia – Uczniowie z zaburzeniami logopedycznymi często wymagają indywidualnego wsparcia, takiego jak terapia mowy, co może wpłynąć na ich harmonogram i dostępność w klasie.

Jest ważne, aby pamiętać, że wsparcie i interwencje są kluczem do pomocy uczniom z zaburzeniami logopedycznymi w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego. Wczesna interwencja i współpraca z terapeutami mowy oraz nauczycielami mogą pomóc w przezwyciężeniu wielu trudności związanych z tymi zaburzeniami.

Wyprawka do szkoły

Wpływ zaburzeń słuchu na naukę

Zaburzenia słuchu mogą mieć znaczący wpływ na rozwój i edukację dziecka w wielu obszarach:

 1. Trudności z osiągnięciami akademickimi – Dzieci z zaburzeniami słuchu mogą mieć trudności we wszystkich obszarach osiągnięć akademickich, zwłaszcza w czytaniu i matematyce.
 2. Problemy z komunikacją – Zaburzenia słuchu mogą prowadzić do trudności w rozumieniu i przetwarzaniu informacji, co wpływa na zdolność dziecka do komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami.
 3. Izolacja społeczna – Trudności komunikacyjne często prowadzą do izolacji społecznej i słabszych umiejętności interpersonalnych.
 4. Problemy behawioralne – Uczniowie z zaburzeniem słuchu mogą odczuwać frustrację z powodu braku zrozumienia, co może prowadzić do problemów behawioralnych w środowisku szkolnym.
 5. Rozwój językowy – Zaburzenia słuchu mogą wpłynąć na rozwój językowy dziecka, co wpłynie na zdolność dziecka do wyrażania myśli i uczuć.
 6. Wpływ na rozwój komunikacji i umiejętności behawioralnych – Rozwój komunikacyjny i umiejętności behawioralne są kształtowane przez zdolność dziecka do słyszenia. Jeśli zaburzenie słuchu nie zostanie wykryte lub zostanie wykryte późno (po 6 roku życia), może to wpłynąć na te obszary.

Aby minimalizować wpływ zaburzeń słuchu na edukację, ważne jest wczesne wykrycie i interwencja, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia w szkole.

Wyprawka do szkoły

Wpływ zaburzeń wzroku na naukę

Zaburzenia wzroku mogą wywierać znaczący wpływ na proces nauczania i edukację, wpływając na różne aspekty rozwoju dziecka. Oto kilka kluczowych obszarów, w których zaburzenia wzroku mogą wpłynąć na naukę:

 1. Trudności w czytaniu i pisaniu – Dzieci z zaburzeniami wzroku mogą mieć trudności z rozpoznawaniem liter, słów i zrozumieniem tekstu. Mogą także mieć trudności z pisaniem i kopiąc notatki z tablicy.
 2. Problemy z koordynacją – Zaburzenia wzroku mogą wpłynąć na zdolność dziecka do koordynacji ruchowej, co może utrudniać uczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego lub innych aktywnościach ruchowych.
 3. Izolacja społeczna – Dzieci z zaburzeniami wzroku mogą czuć się wyizolowane od rówieśników, ponieważ mogą nie być w stanie dostrzec subtelnych sygnałów niewerbalnych lub uczestniczyć w pewnych grach i aktywnościach.
 4. Trudności z koncentracją – Jeśli dziecko nie widzi dobrze, może być mu trudniej skupić się na zadaniach w klasie, co prowadzi do rozproszenia uwagi.
 5. Opóźnienia w rozwoju – Zaburzenia wzroku mogą opóźniać rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka, ponieważ wiele wczesnych doświadczeń edukacyjnych opiera się na bodźcach wzrokowych.
 6. Potrzeba specjalistycznych narzędzi i zasobów – Dzieci z zaburzeniami wzroku mogą potrzebować specjalistycznych zasobów, takich jak książki w druku powiększonym, oprogramowanie z czytnikiem ekranu lub inne narzędzia do nauki.
 7. Niskie poczucie własnej wartości – Stałe trudności w nauce z powodu problemów z wzrokiem mogą prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości i frustracji.

Ważne jest, aby szkoły i nauczyciele byli świadomi potrzeb uczniów z zaburzeniami wzroku i zapewniali odpowiednie wsparcie, narzędzia i zasoby, aby pomóc im osiągnąć sukces akademicki.

Wyprawka do szkoły

Wpływ depresji dziecięcej na naukę

Depresja dziecięca jest poważnym zaburzeniem, które może wpłynąć na wiele aspektów życia młodej osoby, w tym na proces edukacji. Oto kilka sposobów, w jaki sposób depresja dziecięca może wpłynąć na naukę:

 1. Zmniejszona motywacja do nauki – Dzieci z depresją często mają trudności z koncentracją i motywacją do nauki, co może prowadzić do spadku osiągnięć akademickich.
 2. Problemy z pamięcią i koncentracją – Depresja może wpływać na zdolność dziecka do przyswajania nowych informacji, a także na zdolność skupienia uwagi.
 3. Izolacja społeczna – Dzieci z depresją mogą czuć się wyizolowane od rówieśników, co może wpłynąć na ich uczestnictwo w grupowych aktywnościach edukacyjnych.
 4. Zwiększona absencja w szkole – Dzieci z depresją mogą częściej opuszczać szkołę z powodu problemów zdrowotnych lub lęków związanych z uczestnictwem w zajęciach.
 5. Niskie poczucie własnej wartości – Depresja może prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości, co wpływa na postawę dziecka wobec nauki i dążeń edukacyjnych.
 6. Trudności emocjonalne – Dzieci z depresją mogą mieć trudności z radzeniem sobie z presją i stresami związanymi z nauką, co może prowadzić do unikania zadań i obowiązków szkolnych.
 7. Reakcje fizyczne – Depresja może objawiać się także w postaci objawów fizycznych, takich jak zmęczenie czy bóle głowy, które utrudniają skupienie się na nauce.

Ważne jest, aby nauczyciele i opiekunowie byli świadomi wpływu depresji dziecięcej na proces edukacyjny i dostarczali odpowiednie wsparcie dla uczniów potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z tym zaburzeniem.

Wyprawka do szkoły

Jakie kroki należy podjąć jeśli zauważymy któreś z tych objawów

Jeśli zauważymy objawy sugerujące zaburzenia psychiczne, edukacyjne lub behawioralne u dziecka czy młodzieży, ważne jest podjęcie odpowiednich działań, aby zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie. Oto kolejne kroki, jakie można podjąć:

 1. Obserwacja i dokumentacja – Starannie obserwuj zachowanie dziecka i zapisuj wszelkie niepokojące objawy, ich częstotliwość oraz okoliczności, w jakich się pojawiają.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Pierwszym krokiem po zauważeniu objawów powinno być udanie się na konsultacje i badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Specjaliści pracujący w poradni są przeszkoleni, aby ocenić i zidentyfikować potencjalne zaburzenia oraz zaproponować odpowiednie wsparcie.
 3. Dalsze specjalistyczne badania – W zależności od wyników początkowej konsultacji, poradnia może skierować dziecko na dalsze specjalistyczne badania medyczne, takie jak neuropsychologiczne, psychiatryczne czy logopedyczne.
 4. Terapia i wsparcie – Jeśli zostanie zdiagnozowane konkretne zaburzenie, poradnia może zalecić odpowiednią terapię lub interwencje, które mogą obejmować terapie indywidualne, grupowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czy wsparcie w szkole.
 5. Współpraca z szkołą – W razie potrzeby skontaktuj się z nauczycielami i pracownikami szkoły, aby omówić plan wsparcia edukacyjnego dla dziecka, który uwzględnia jego indywidualne potrzeby.
 6. Wsparcie rodziny – Rodzina może potrzebować wsparcia w zrozumieniu diagnozy i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, jakie może przynieść zaburzenie. Grupy wsparcia dla rodziców, terapia rodzinna czy konsultacje z psychologiem mogą być pomocne w tym procesie.
 7. Kontynuacja opieki – Regularnie monitoruj postępy dziecka i utrzymuj kontakt z profesjonalistami, aby dostosowywać plan wsparcia w miarę potrzeb.
 8. Specjalne orzeczenie dla dzieci z zespołem Aspergera – W przypadku zaburzeń typu zespół Aspergera, rodzice powinni zdobyć specjalne orzeczenie o potrzebie nauki specjalnej, które zapewni dziecku odpowiednią opiekę w szkole i dostosowanie nauki do jego warunków.