Konkurs: Co zrobiłeś ostatnio, żeby ziemia była szczęśliwa?

Konkurs ważny: 22/04/2022 - 29/04/2022

Zadanie konkursowe

Zapraszamy na konkurs z okazji Dnia Ziemi.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Z okazji dzisiejszego święta naszej planety Ziemi. Ogłaszamy szybkie rozdanie konkursowe z naszymi „przyziemnymi” koszulkami ? Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej pt. „Co ostatnio zrobiłeś, żeby ziemia była szczęśliwa?”

Technika wykonania pracy konkursowej:

-kartka A4 lub większa, praca wykonana przy użyciu kredek, mazaków lub farb.

Czekamy na Wasze prace i liczymy na oryginalne pomysły.

W komentarzu pod postem wklejcie zdjęcie swojej pracy.

Konkurs trwa w dniach 22- 29.04.2022

Życzymy oryginalnych pomysłów. Super inspiracji i dobrego humoru przy tworzeniu prac.

Nagrodami w konkursie są T-shirty o tematyce związanej z tym świętem.

Do rozdania mamy trzy t-shirty Ziemianin lub Ziemianka*.

*Dostępne w rozmiarze 110-164 .

REGULAMIN KONKURSU "Co zrobiłeś ostatnio, żeby Ziemia była szczęśliwa?"

Regulamin Konkursu „Co zrobiłeś ostatnio, żeby Ziemia była szczęśliwa?”

Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Co zrobiłeś ostatnio, żeby Ziemia była szczęśliwa” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że konkurs „Co zrobiłeś ostatnio, żeby Ziemia była szczęśliwa” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

Konkurs

 1. W dniach 22.04 -29.04.2022 Uczestnicy będą mogli dodawać komentarze pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook.
 2. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook, odpowiedzi na zadane w poście pytanie lub wykonanie zadania.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z Tematem, kreatywności w podejściu do Tematu i pomysłowości.
 4. Jeden Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z jednym tekstem konkursowym.
 5. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, oraz profilu Endo.pl na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/endopl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz Firmowym koncie endo.pl w serwisie Instagram: http://instagram.com/endo.pl
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem komentarza i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nie uwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 2, 3, 5 i 6.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.

Wybór Zwycięzców

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji przesłanych na Konkurs zgłoszeń, spośród których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: najwierniejsze oddanie tematu zadania i nawiązanie do oferty endo.pl, kreatywność, pomysłowość.
 2. 3 zgłoszenia konkursowe spośród wszystkich nadesłanych komentarzy w serwisie Facebook otrzyma nagrody.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

Nagrody

 1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za wyróżnione prace.
 2. Nagrodą główną dla 3 Uczestników z serwisu Facebook będzie T-shirt Ziemianin/Ziemianka. (T-shirty dostępne od rozmiaru 110 do 164) T-shirt za sklepu internetowego endo.pl.
 3. W przypadku braku wybranego produktu w magazynie, zwycięzca dokona ponownego wyboru.
 4. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

 

 

Grafika z misiem i dziewczynką informująca o konkursie na facebooku endo.