Konkurs: Dzień Mamy z Endo

Konkurs ważny: 18.05.2022 – 25.05.2022 roku

Zadanie konkursowe

Zapraszamy na konkurs z okazji Dnia Matki.

Już niedługo święto obchodzić będą wszystkie Mamy. To okazja, by okazać im wdzięczność i szacunek. Pokażmy jak bardzo je kochamy i doceniamy.

Konkurs dla całej rodziny. Idealnie zakręcona Mama ?

Nagrodą są t-shirty dla całej rodziny -mamy, taty i dzieci ?

Nagrodzimy 3 wypowiedzi.

Na czym polega zadanie konkursowe?

Zapraszamy na stronę endo.pl. Wybierz t-shirt dla mamy z hasłem, które najbardziej do niej pasuje i uzasadnij dlaczego.

W komentarzu pod postem głównym umieśćcie swoje odpowiedzi.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 25 maja do końca dnia. W dniu 26 maja ogłosimy listę zwycięzców.

Liczymy na Waszą wyobraźnię i pomysłowość ?

 

REGULAMIN KONKURSU "Dzień Mamy z ENDO"

Regulamin Konkursu „Dzień Mamy z ENDO”

Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień Mamy z Endo” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że konkurs „Dzień Mamy z Endo” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

Konkurs

 1. W dniach 18.05 -25.05.2022 Uczestnicy będą mogli dodawać komentarze pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook.
 2. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook, odpowiedzi na zadane w poście pytanie lub wykonanie zadania.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z Tematem, kreatywności w podejściu do Tematu i pomysłowości.
 4. Jeden Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z jednym tekstem konkursowym.
 5. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, oraz profilu Endo.pl na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/endopl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz Firmowym koncie endo.pl w serwisie Instagram: http://instagram.com/endo.pl
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem komentarza i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nie uwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 2, 3, 5 i 6.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.

Wybór Zwycięzców

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji przesłanych na Konkurs zgłoszeń, spośród których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: najwierniejsze oddanie tematu zadania i nawiązanie do oferty endo.pl, kreatywność, pomysłowość.
 2. 3 zgłoszenia konkursowe spośród wszystkich nadesłanych komentarzy w serwisie Facebook otrzyma nagrody.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

Nagrody

 1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody.
 2. Nagrodami dla trzech Uczestników z serwisu Facebook będą T-shirty dla całej rodziny (mama, tata i dziecko/dzieci) T-shirty za sklepu internetowego endo.pl.
 3. W przypadku braku wybranego produktu w magazynie, zwycięzca dokona ponownego wyboru.
 4. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

 

 

 

 

Grafika z misiem i dziewczynką informująca o konkursie na facebooku endo.