Konkurs: Oceń książkę po okładce

Konkurs ważny: 17/09/2021 - 17/10/2021

Zadanie konkursowe

 • W komentarzu pod postem konkursowym na naszym oficjalnym profilu na Facebooku zgłoś swoją pracę konkursową i wygraj wspaniałe nagrody! Czekamy na Wasze zgłoszenia 🙂

Nagrodą główną dla 3 uczestników z serwisu Facebook będą zakupy w endo.pl na 300, 200 i 100 zł.

Regulamin Konkursu "Oceń książkę po okładce"

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oceń książkę po okładce” (dalej „Konkurs”) jest STUDIO MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że konkurs „Oceń książkę po okładce” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 17.09-17.10.2021 Uczestnicy będą mogli dodawać komentarze pod postem konkursowym, który znajduje się w serwisie Facebook.
 2. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym serwisie Facebook, odpowiedzi na zadane w poście pytanie lub wykonanie zadania.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z Tematem, kreatywności w podejściu do Tematu i pomysłowości.
 4. Jeden Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z jednym zadaniem konkursowym.
 5. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie Pracy przez Organizatora w celu jej publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, oraz profilu Endo.pl na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/endopl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz Firmowym koncie endo.pl w serwisie Instagram: http://instagram.com/endo.pl
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem komentarza i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nie uwzględnienia w Konkursie Prac niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności Prac nieodnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 2, 3, 5 i 6.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.

 

§4 Wybór Zwycięzców

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji przesłanych na Konkurs Prac, spośród których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z Dyrektora Artystycznego Endo oraz działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: najwierniejsze oddanie Tematu Pracy i nawiązanie do oferty endo.pl, kreatywność, pomysłowość.
 2. 3 zgłoszenia konkursowe spośród wszystkich nadesłanych komentarzy w serwisie Facebook otrzyma nagrody główne.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w serwisie Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców.

 

§5 Nagrody

 1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody główne.
 2. Nagrodami głównymi dla Uczestników z serwisu FB będą dla kolejnych miejsc: zakupy w endo.pl na 300, 200 i 100 zł.
 3. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zwycięzców.

 

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl.

 

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

Grafika z misiem i dziewczynką informująca o konkursie na facebooku endo.