Konkurs Świąteczny - Wygraj bony prezentowe do sklepu Endo i koszulki Endo

Konkurs ważny: 14.12.2022 - 02.01.2023

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej na temat: „Koszulki Endo w świątecznej odsłonie – Zainspiruj się ilustracjami na koszulkach Endo oraz Szkołą Rysunku Endo i pokaż jedną z naszych ilustracji w Świątecznej odsłonie. „

Inspiracji szukaj na stronie sklepu Endo.pl oraz w Szkole Rysunku Endo

Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.

Czas trwania konkursu: 14.12.2022 – 02.01.2023 r.

Aby wziąć udział w rozdaniu należy:

Regulamin Konkursu "Zainspiruj się na Święta"

Regulamin Konkursu „Zainspiruj się na Święta”

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zainspiruj się na Święta” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że konkurs „Zainspiruj się na Święta” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 12.12.2022 – 02.01.2023 r. Uczestnicy będą mogli przesłać swoje zgłoszenie:
  – dodając zdjęcie/skan pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie facebook – https://www.facebook.com/endopl
  – lub wysyłając zdjęcie/skan pracy konkursowej w wiadomości prywatnej na profil endo.pl na Instagramie, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie instagram – https://www.instagram.com/endo.pl/
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej na temat: „Koszulki Endo w świątecznej odsłonie – Zainspiruj się ilustracjami na koszulkach Endo oraz Szkołą Rysunku Endo i pokaż jedną z naszych ilustracji w Świątecznej odsłonie. Technika dowolna.”
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności w podejściu do tematu oraz estetyki wykonania z uwzględnieniem wieku autora pracy.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook zdjęcie lub skan pracy plastycznej na zadany w zadaniu konkursowym temat
 • lub wysłać w wiadomości prywatnej zdjęcie lub skan pracy plastycznej na zadany w zadaniu konkursowym temat na profilu Endo w serwisie Instagram
 • polubić post konkursowy na facebooku lub instagramie
 1. Liczba zgłoszeń, komentarzy i udostępnień nieograniczona.
 2. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz profilu Endo.pl na portalach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok, You Tube, Pinterest
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem zamieszczonej w komentarzu pracy i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami niniejszego paragrafu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 6. Profile, które nie są brane pod uwagę: brak osobistych zdjęć, nowe konta stworzone pod rozdanie, fanpage, puste konta.
 7. Profil uczestnika na czas rozdania musi być publiczny.

§4 Wybór Nagrodzonych

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji prac konkursowych biorących udział w Konkursie, spośród których wyłoni nagrodzonych. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami zgodnie z §3.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych komentarzy zostaną przyznane nagrody zgodnie z §5
 3. Trzynaście zgłoszeń konkursowych spośród wszystkich nadesłanych komentarzy w serwisie Instagram otrzyma nagrody.
 4. Każdy Nagrodzony może otrzymać jedną nagrodę konkursową.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie firmowej endo.pl w serwisie Instagram w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych.
 6. O nagrodzie Organizator poinformuje wybranego Uczestnika w wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym, na którym Uczestnik brał udział w konkursie.

§5 Nagrody

 1. W konkursie zostanie nagrodzonych 13 uczestników.
 2. Nagrodami są:
  – Bon upominkowy do sklepu Endo na kwotę 500 zł
  – Bon upominkowy do sklepu Endo na kwotę 300 zł
  – Bon upominkowy do sklepu Endo na kwotę 200 zł
  – 10 koszulek ze sklepu Endo
 3. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl oraz w serwisie Instagram: www.instagram.com/endo.pl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

Nagrody:

 • I miejsce: Bon upominkowy do Endo.pl na kwotę 500 zł
 • II miejsce: Bon upominkowy do Endo.pl na kwotę 300 zł
 • III miejsce: Bon upominkowy do Endo.pl na kwotę 200 zł
 • Wyróżnienia: 10 koszulek Endo