Mru i ja - konkurs z pazurem

Konkurs ważny: 18.09 - 21.09

Mru i ja - czas na konkurs z pazurem!

Mruuu! Mamy coś specjalnego dla wszystkich wielbicieli kotów, a wiemy, że jest ich tu niemało. 😉
Wraz z dystrybutorem filmów M2 films przygotowaliśmy dla Was świetną kocią niespodziankę.
Dołączcie do naszej nowej zabawy by wygrać bilety na pokazy nowego filmu „Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy”, a także kocie upominki od Endo.
Zapraszamy do kociej zabawy!
Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.

„Mru i ja”, czyli konkurs z pazurem 😉

Czas trwania konkursu – 18.09-21.09.2023

Aby wziąć udział w konkursie należy:

😸 Wejść na www.endo.pl i wybrać produkt „z kocim pazurem”, który podoba Wam się najbardziej.
😸 Skomentować post konkursowy na IG lub FB, czyli podać wytypowany produkt/ wkleić link
😸 Polubić i zapisać post konkursowy oraz polubić profile organizatorów.
😸 Wszelka aktywność i udostępnienia mile widziane. 🙂
Najbardziej intrygujące, kreatywne lub zabawne odpowiedzi zostaną nagrodzone. Czeka na Was aż 20 nagród!
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 21.09❗️
Ogłoszenie wyników następnego dnia.

Nagrody w konkursie – Mru i ja, czyli konkurs z pazurem

👉 3 x 4-osobowe zaproszenie na film* (I-III miejsce)
👉 7 x 2-osobowe zaproszenie na film*
👉 5 x dowolna koszulka Endo z kocim motywem
👉 5 x poduszka Endo z kocim motywem
Łącznie do wygrania aż 20 nagród!
Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.

Dodatkowe informacje:

– Zaproszenie na film należy wykorzystać do 28.09.2023 w wybranym kinie Cinema City – dostępne wyłącznie seanse 2D

– Zaproszenie uprawnia do odbioru biletu na dowolny seans filmu MRU I JA z wyłączeniem sal 4DX, 3D, IMAX oraz sal VIP. Dostępne są wyłącznie seanse 2D. By otrzymać bilet należy pokazać kod sprzedawcy w kasie kina.

Kod obowiązuje w dowolnym kinie Cinema City, w repertuarze którego znajduje się film MRU I JA. Repertuar kina znajduje się na stronie www.

Regulamin Konkursu Wakacyjnego "SPAKUJ ENDO NA WAKACJE"

Regulamin Konkursu „Mru i ja – konkurs z pazurem”

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Mru i ja – konkurs z pazurem” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 18.09.2023 – 21.09.2023 r. Uczestnicy będą mogli przesłać swoje zgłoszenie:
  – publikując link/zdjęcie wybranego produktu ze strony endo.pl oraz krótkie uzasadnienie w komentarzu pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie facebook – https://www.facebook.com/endopl
  – lub przesyłając link/zdjęcie wytypowanego produktu poprzez serwis Instagram.
 2. Zadanie: Wytypuj swój ulubiony produkt Endo w kocim klimacie.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności w podejściu do tematu.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook link lub zdjęcie produktu Endo oraz uzasadnienie
 • lub wysłać w wiadomości prywatnej link/zdjęcie  na zadany temat na profilu Endo w serwisie Instagram
 • Polubić post konkursowy na facebooku lub instagramie
 • Polubić profil Facebook lub Instagram profilu Endo oraz pozostałych Organizatorów
 • Polubić, zapisać post konkursowy na facebooku lub instagramie
 1. Liczba zgłoszeń, komentarzy i udostępnień nieograniczona. Można brać udział w kilku etapach/tygodniach konkursu.
 2. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz profilu Endo.pl na portalach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok, You Tube, Pinterest
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem zamieszczonego w komentarzu zgłoszenia i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami niniejszego paragrafu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 6. Profile, które nie są brane pod uwagę: brak osobistych zdjęć, nowe konta stworzone pod rozdanie, fanpage, puste konta.
 7. Profil uczestnika na czas rozdania musi być publiczny.

§4 Wybór Nagrodzonych

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń biorących udział w Konkursie, spośród których wyłoni nagrodzonych. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami zgodnie z §3.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych komentarzy zostaną przyznane nagrody zgodnie z §5
 3. Każdy Nagrodzony może otrzymać jedną nagrodę konkursową.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na firmowym blogu endo.pl, a także w serwisie Instagram oraz Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych.
 5. O nagrodzie Organizator poinformuje też wybranego Uczestnika w wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym, na którym Uczestnik brał udział w konkursie.

§5 Nagrody

 • W konkursie zostanie nagrodzonych  uczestników.
 • Nagrodami są:
   3 x 4-osobowe zaproszenie na film* (I-III miejsce)
   7 x 2-osobowe zaproszenie na film*
   5 x dowolna koszulka Endo z kocim motywem
   5 x poduszka Endo z kocim motywem
 • Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl oraz w serwisie Instagram: www.instagram.com/endo.pl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.