Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – kiedy skorzystać, jak wygląda wizyta – Przewodnik dla rodziców

Dlaczego warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak przygotować się do pierwszej wizyty i czego możemy oczekiwać po diagnozie dziecka. Sprawdź!

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym są poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Dla kogo są poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Jaką pomoc można uzyskać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Jak wygląda wizyta w poradni  psychologiczno-pedagogicznej
 • Czy rodzice również mogą skorzystać z poradni – zajęcia dla rodziców

Czym są poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne to placówki, które pomagają rodzicom oraz szkołom i przedszkolom sprawdzić prawidłowość rozwoju dzieci oraz pomóc w przypadku problemów. 

Pierwszy kontakt rodzica z poradnią odbywa się zazwyczaj na prośbę szkoły lub przedszkola, gdy dziecko ma np. trudności w nauce lub w funkcjonowaniu w klasie, jednak sama wizyta w poradni odbywa się zawsze na wniosek rodziców. 

Sami rodzice również mogą zwrócić się bezpośrednio do poradni w celu przeprowadzenia diagnozy lub w wyniku zalecenia lekarza, np. w przypadku podejrzenia o różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, zespół Aspergera u dziecka czy ADHD.

Grono specjalistów z poradni: psychologów, pedagogów i terapeutów podczas kilku wizyt pomoże rodzicom w rozpoznaniu problemu oraz skieruje na dalsze badania, terapię lub zajęcia zarówno dla maluchów jak i rodziców.

Dla kogo są poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnie pomagają zarówno najmłodszym dzieciom jak i nastolatkom. Są ponadto wsparciem dla rodziców oraz szkół i przedszkoli. 

O tym do jakiej poradni psychologiczno-pedagogicznej powinni udać się z dzieckiem rodzice, decyduje lokalizacja szkoły lub przedszkola, do której uczęszcza dziecko.

Wizyta w poradni jest dobrowolna i bezpłatna a po badaniach zostaje wydana opinia lub orzeczenie oraz wskazania co do dalszego postępowania z dzieckiem.

Najczęstsze przyczyny wizyty w poradni to:

 • dysleksja
 • dysortografia
 • dyskalkulia
 • zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD)
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawność intelektualna

Jeśli rodzic nie jest jeszcze na etapie rozpoznania problemu dziecka powinien zgłosić się do poradni w przypadku występujących u dziecka problemów takich jak:

 • opóźniony rozwój mowy
 • znaczne trudności w nauce
 • nadruchliwość
 • trudności społeczne
 • wolniejszy od rówieśników ogólny rozwój

Jak wygląda wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Do poradni PPP nie wymagane jest skierowanie lekarskie a zapisy odbywają się na pisemny wniosek rodziców. 

Przed pierwszą wizytą w poradni, należy dowiedzieć się telefonicznie lub ze strony poradni jakie przynieść dokumenty. Pierwsza wizyta odbywa się zazwyczaj bez udziału dziecka i jest rozmową rodzica z psychologiem lub pedagogiem na temat problemu, z którym zmaga się dziecko. 

Kolejnym etapem jest wizyta podczas której dziecko wykonuje zadania i testy pedagogiczno-psychologiczne mające określić jego potencjał i deficyty.

Ostatnim etapem jest ponowne spotkanie psychologa z rodzicami i omówienie wyników oraz zaproponowanie dalszych działań, np. terapii. Na pisemny wniosek rodziców wydana zostaje również opinia lub informacja o przeprowadzonej diagnozie, która również na wniosek rodzica może zostać przesłana do szkoły dziecka.

Czym kończy się wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Po odbyciu w poradni wymaganych badań, testów i rozmów rodzice mogą otrzymać:

 • diagnozę dziecka
 • opinię i orzeczenie dotyczące kształcenia i wychowania dziecka
 • zalecenia dotyczące opieki i pomocy w kształceniu dziecka w szkole i w domu, np. ćwiczenia ręki, mowy, czytania itp.
 • zalecenia uczestniczenia w wybranych kursach dla dzieci oraz rodziców
 • zalecenia do przeprowadzenia dalszej diagnozy lub leczenia, np. psychiatrycznej

“Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnoza potrzeb dziecka pozwala na wskazanie kierunków działań w zakresie kształcenia i wychowania dziecka oraz wspomagania jego rozwoju.” – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jaką pomoc można uzyskać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zakres pomocy uzyskanej w poradni jest bardzo duży. 

Nieoceniona jest przede wszystkim diagnoza, która wskazuje rodzicom kierunek dalszych działań i jest wyjaśnieniem często wielomiesięcznych a nawet wieloletnich problemów z dzieckiem.

Poza diagnozą poradnie wspomagają rodziny również poprzez:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci, np. logopedyczne, zajęcia dla dzieci nadpobudliwych, terapia ręki itp.
 • terapia młodzieży
 • terapia rodzinna i mediacje, np. wsparcie w przypadku rozwodu rodziców
 • grupy wsparcia
 • interwencja kryzysowa
 • warsztaty dla rodziców
 • porady i konsultacje

Czy rodzice również mogą skorzystać z poradni – zajęcia dla rodziców

W przypadku problemów wychowawczych rodzice często zachęcani są do uczestniczenia w serii warsztatów dla rodziców. Praca w grupie z serdecznymi terapeutami i rodzicami z podobnymi problemami pomaga zidentyfikować wiele problemów codziennego życia i wspólnie odnaleźć na nie odpowiedzi, a przede wszystkim zrozumieć lepiej swoje dziecko i stać się lepszym rodzicem.