Wygraj fantastyczne nagrody

Konkurs ważny: 20.07 - 23.08.2020

Zadanie konkursowe

Jeśli Twoje dziecko miałoby zaprojektować swoje wymarzone wakacje? Jak by wyglądały?

Pokaż nam pracę plastyczną swojego dziecka na temat jego wymarzonych wakacji. Wykażcie się pomysłowością i kreatywnością, forma jest dowolna! Im ciekawiej, tym lepiej! Dodajcie zdjęcie pracy pod postem konkursowym na naszym profilu na Facebooku.

Do wygrania wspaniałe nagrody od Endo, Instax Poland, Nizio Home, Granna oraz wydawnictwa Dwie Siostry.

Będzie nam bardzo miło jeśli zaprosisz do zabawy swoich znajomych, publikując swoją pracę na profilu społecznościowym oraz oznaczając ją naszym profilem i tagiem #uwolnijwyobrazniezendo

 

Do wygrania ?
 
Nagroda główna – 1 x zakupy w sklepie Endo o wartości 500 zł + aparat Instax Poland i wkłady ?
 
2 i 3 miesce – zakupy na 300 zł i 200 zł w endo.pl
 
2 x Komplet drewnianych pudełek na zabawki od Nizio Home
 
5 x zestaw 3 gier od Granna
 
3 x zestaw 3 książek od Wydawnictwo Dwie Siostry
 
#uwolnijwyobrazniezendo #endopl
Regulamin Konkursu "Wymarzony Wakacje z Endo"
 • 1

Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wymarzone wakacje z Endo” (dalej „Konkurs”) jest STUDIO MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że konkurs „Wymarzone wakacje z Endo” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).
 • 2

Uczestnik

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).

 1. Uczestnik oświadcza, że:
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie
 • 3

Konkurs

 1. W dniach 20.07.2020 – 23.08.2020 Uczestnicy będą mogli dodawać komentarze pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook.
 2. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook, pracy plastycznej swojego dziecka odnoszącej się do tematu konkursu.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z Tematem, kreatywności w podejściu do Tematu i pomysłowości.
 4. Jeden Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz z jednym tekstem konkursowym.
 5. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie Pracy przez Organizatora w celu jej publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, oraz profilu Endo.pl na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/endopl, autorskim blogu: www.fabrykawyobrazni.endo.pl oraz Firmowym koncie endo.pl w serwisie Instagram: http://instagram.com/endo.pl
 6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem komentarza i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nie uwzględnienia w Konkursie Prac niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności Prac nieodnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 2, 3, 5 i 6.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 • 4

Wybór Zwycięzców

 1. W okresie 24-31.08.2020 r. Organizator dokona weryfikacji przesłanych na Konkurs Prac, spośród których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z Dyrektora Artystycznego Endo oraz działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: najwierniejsze oddanie Tematu Pracy i nawiązanie do oferty endo.pl, kreatywność, pomysłowość.
 2. 13 zgłoszeń konkursowych spośród wszystkich nadesłanych komentarzy otrzyma nagrody.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook do dnia 04.09.2020 r.
 • 5

Nagrody

 1. W konkursie zostanie przyznanych 29 nagród dla laureatów z 13 pierwszych miejsc.
 2. Nagrodą dla zwycięzców będą odpowiednio dla kolejnych miejsc:

Aparat INSTAX marki FujiFilm + wkłady oraz zakupy o wartości 500 zł w sklepie Endo, zakupy o wartości 300 zł w sklepie Endo, zakupy o wartości 200 zł w sklepie Endo, 2 x komplet pudełek na zabawki NIZIO, 5 x 3 zestawy gier GRANNA (Kopciuszek, Kwiaciarenka, Monster Bar), 3 x 3 książki wydawnictwa Dwie Siostry (Nocne Opowieści, Niedźwiedź w Wielkim Mieście, Tosia i przygoda na plaży). Zakupy zostaną dokonane przez uczestników na stronie www.endo.pl. Sponsorem nagród jest Organizator – Endo, FujiFilm, Granna oraz wydawnictwo Dwie Siostry.

 1. W przypadku braku zakupionego produktu w magazynie, zwycięzca dokona ponownego wyboru.
 2. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową na wskazany przez Uczestnika adres do dnia 30.09.2020.
 • 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

 

 • 7

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do dnia 04.09.2020 r.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.