Rozdanie Mikołajkowe - Wygraj Misia Endo!

Konkurs ważny: 03/12 - 06/12/2020

Zadanie konkursowe

W komentarzu pod postem konkursowym na naszym oficjalnym profilu INSTARGRAM odpowiedz na pytanie dotyczące Waszego najlepszego prezentu na Mikołajki lub Święta i wygraj wspaniałe nagrody! Zaskoczcie nas, rozbawcie, wzruszcie! Czekamy na Wasze zgłoszenia.
Czas trwania konkursu: 03.12 – 06.12.2022 r.

Aby wziąć udział w rozdaniu należy:

 • wykonać zadanie konkursowe
 • zaobserwować profil @endo.pl
 • polubić post konkursowy
 • zaprosić do zabawy trzy osoby
 • udostępnić post konkursowy na swoim profilu lub w instastory

Nagrody:

6 najlepszych, najciekawszych wpisów nagrodzimy naszymi kultowymi maskotkami, czyli idealnymi do przytulania, dużymi Misiami Endo. Zapraszamy do zabawy!

Regulamin Konkursu "Rozdanie Mikołajkowe"

Regulamin Konkursu „Rozdanie Mikołajkowe”

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Rozdanie Mikołajkowe” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że konkurs „Rozdanie Mikołajkowe” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 03.12 – 06.12.2022 r. Uczestnicy będą mogli dodawać komentarze pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie Instagram – https://www.instagram.com/endo.pl/
 2. Konkurs polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Instagram, odpowiedzi na zadane w poście pytanie lub wykonanie zadania – Napisz jaki był najlepszy prezent od Mikołaja, który dostałeś/aś na Święta lub Mikołajki?
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z Tematem, kreatywności w podejściu do Tematu i pomysłowości.
 4. Aby wziąć udział w rozdaniu należy:
 • zaobserwować profil @endo.pl,
 • polubić post konkursowy
 • zaprosić do zabawy trzy osoby,
 • udostępnić post konkursowy na swoim profilu lub w instastory
 1. Liczba komentarzy i udostępnień nieograniczona.
 2. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz profilu Endo.pl na portalach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok, You Tube, Pinterest
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem komentarza i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami niniejszego paragrafu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 6. Profile, które nie są brane pod uwagę: brak osobistych zdjęć, nowe konta stworzone pod rozdanie, fanpage, puste konta.
 7. Robienie unfollow profilowi @endo.pl wyklucza z rozdania oraz z przyszłych zabaw.
 8. Profil na czas rozdania musi być publiczny.

§4 Wybór Nagrodzonych

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji komentarzy biorących udział w Konkursie, spośród których wyłoni nagrodzonych. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami zgodnie z §3.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych komentarzy zostaną przyznane nagrody zgodnie z §5
 3. Sześć zgłoszeń konkursowych spośród wszystkich nadesłanych komentarzy w serwisie Instagram otrzyma nagrody.
 4. Każdy Nagrodzony może otrzymać jedną nagrodę konkursową.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie firmowej endo.pl w serwisie Instagram w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych.
 6. O nagrodzie Organizator poinformuje wybranego Uczestnika w wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym, na którym Uczestnik brał udział w rozdaniu.

§5 Nagrody

 1. W konkursie zostanie przyznanych sześć nagród, w postaci Dużych Misiów Endo.
 2. Misie Endo są nagrodami ze sklepu internetowego endo.pl
 3. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Instagram: www.instagram.com/endo.pl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.