Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jedna Planeta” – wygraj bon o wartości 500 zł!

Konkurs ważny: 01.06.2023 - 14.06.2023

Konkurs dla dzieci - Zadanie konkursowe

Witajcie młode artystki i artyści!

Cieszymy się, że możemy ogłosić konkurs plastyczny, który skupia się na jednym z najważniejszych tematów naszych czasów – ochronie naszej planety. Ten ekologiczny konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci, które mają wspaniałą wyobraźnię i chcą podzielić się swoją wizją przyszłości naszej planety.

Tematem konkursu jest „Jedna Planeta: Jak będzie wyglądała Ziemia przyszłości?” Chcemy, abyście spojrzeli w przyszłość i przedstawili nam swoje wyobrażenia na temat tego, jak chcielibyście by wyglądała nasza planeta w przyszłości. Zainspirujcie się hasłem przewodnim „Jedna Planeta” oraz naszą kolekcją koszulek „Jedna Planeta”, przedstawiającą różne, zagrożone gatunki zwierząt.  

Wasze prace mogą przybrać różne formy, takie jak rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, rzeźba, plakat lub inna, dowolna forma plastyczna, która pozwoli wam wyrazić waszą wizję i przesłanie. Wykorzystajcie swoją kreatywność i wyobraźnię, aby przekazać nam, jak wyobrażacie sobie Ziemię przyszłości.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Inspiracji szukajcie na stronie sklepu ENDO.PL

Więcej o kolekcji Jedna Planeta przeczytacie tutaj –> Jedna Planeta – zagrożone wyginięciem zwierzęta

 

Grafika z misiem endo informująca o rozdaniu na instagramie.

Czas trwania konkursu: 01.06.2023 – 14.06.2023 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • Wykonać zadanie konkursowe – stworzyć pracę plastyczną dowolną techniką na zadany temat.
 • Opublikować zdjęcie pracy w komentarzu pod postem konkursowym na naszym oficjalnym profilu Facebook lub
 • Wysłać pracę w wiadomości prywatnej na nasz profil na Instagramie www.instagram.com/endo.pl
 • Polubić post konkursowy na facebooku lub instagramie.
 • Zaprosić do zabawy 3 znajomych w komentarzu pod postem.
 • Wszelka aktywność mile widziana.
Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Jedna Planeta"

Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci „Jedna Planeta”

§1 Organizator i definicje

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Jedna Planeta” (dalej „Konkurs”) jest ”STUDIO MK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 185, kod pocztowy: 02-222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424234 NIP:7010345945 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).

§2 Uczestnik

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik”) w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 13 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 Konkurs

 1. W dniach 01.06.2023 – 14.06.2023 r. Uczestnicy będą mogli przesłać swoje zgłoszenie:
  – publikując zdjęcie/skan/filmik pracy konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym, który znajduje się na stronie firmowej endo.pl w serwisie facebook – https://www.facebook.com/endopl
  – lub przesyłając zdjęcie/filmik pracy konkursowej poprzez serwis Instagram.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej na temat: „Jedna Planeta – Ziemia przyszłości oczami dziecka”. Zainspiruj się naszą kolekcją koszulek „Jedna Planeta” oraz hasłem „Jedna Planeta” i pokaż nam jak chciałbyś by wyglądała nasza planeta w przyszłości.
 3. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności w podejściu do tematu oraz estetyki wykonania z uwzględnieniem wieku autora pracy.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na stronie firmowej endo.pl w serwisie Facebook zdjęcie lub skan pracy plastycznej na zadany temat
 • lub wysłać w wiadomości prywatnej zdjęcie lub skan pracy plastycznej na zadany temat na profilu Endo w serwisie Instagram
 • polubić post konkursowy na facebooku lub instagramie
 • Polubić profil Facebook lub Instagram profilu Endo
 • Polubić, zapisać post konkursowy na facebooku lub instagramie
 • Zaprosić do zabawy 3 znajomych w komentarzu pod postem
 1. Liczba zgłoszeń, komentarzy i udostępnień nieograniczona.
 2. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na możliwe wykorzystanie zgłoszenia konkursowego przez Organizatora w celu jego publikacji na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.endo.pl, autorskim blogu: https://endo.pl/blog/ oraz profilu Endo.pl na portalach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok, You Tube, Pinterest
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem zamieszczonej w komentarzu pracy i nie jest on obciążony prawami autorskimi osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie zgłoszeń niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zgłoszeń nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami niniejszego paragrafu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych do stworzonych przez innych Uczestników.
 6. Profile, które nie są brane pod uwagę: brak osobistych zdjęć, nowe konta stworzone pod rozdanie, fanpage, puste konta.
 7. Profil uczestnika na czas rozdania musi być publiczny.

§4 Wybór Nagrodzonych

 1. W ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu Organizator dokona weryfikacji prac konkursowych biorących udział w Konkursie, spośród których wyłoni nagrodzonych. Jury złożone z działu marketingu Endo, dokona oceny zgłoszeń. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami zgodnie z §3.
 2. Spośród wszystkich nadesłanych komentarzy zostaną przyznane nagrody zgodnie z §5
 3. Każdy Nagrodzony może otrzymać jedną nagrodę konkursową.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na firmowym blogu endo.pl, a także w serwisie Instagram oraz Facebook w ciągu 7 dni od daty wyłonienia nagrodzonych.
 5. O nagrodzie Organizator poinformuje też wybranego Uczestnika w wiadomości prywatnej na profilu społecznościowym, na którym Uczestnik brał udział w konkursie.

§5 Nagrody

 1. W konkursie zostanie nagrodzonych 11 uczestników.
 2. Nagrodami są:
  – bon upominkowy o wartości 500 zł do sklepu Endo.pl
  – 10 koszulek ze sklepu Endo.pl
 3. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową/przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres pocztowy oraz dodatkowo kontaktowy numer telefonu i adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.
 4. Dane osobowe zbierane przez ENDO za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://endo.pl/polityka_prywatnosci.html na witrynie sklepu internetowego endo.pl

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.
 3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące reklamacji są ostateczne.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony portalu społecznościowego endo.pl w serwisie Facebook: www.facebook.com/endopl oraz w serwisie Instagram: www.instagram.com/endo.pl
 2. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Nagrody w konkursie:

 • Nagroda główna: bon upominkowy do Endo.pl o wartości 500 zł
 • Wyróżnienia: 10 koszulek Endo