Akcjonariusze | | Endo

Akcjonariusze

 

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU ICH DEMATERIALIZACJI

 

Zarząd spółki pod firmą Studio MK sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, która jest komplementariuszem spółki pod firmą Studio MK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000424234, (dalej „spółka komandytowo-akcyjna”), w związku z treścią art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm. z Dz. U. z 2020 r., poz. 875), wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej posiadających niezdematerializowane akcje spółki komandytowo-akcyjnej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie spółki komandytowo-akcyjnej przy ul. Aleje Jerozolimskie 185 w Warszawie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie dokumentów akcji spółki komandytowo-akcyjnej będzie następowało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej. 
 
Zarząd spółki pod firmą Studio MK sp. z o. o. informuje również, że:
- z dniem 31.03.2021 r. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę komandytowo-akcyjną wygasa z mocy prawa;
- po dniu 31.03.2021r. uważa się za akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
- do dnia 31.03.2026 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki komandytowo-akcyjnej, że przysługują jemu prawa udziałowe.
 
Z poważaniem,
Marek Maciejko
Prezes Zarządu 
Studio MK sp. z o. o.