Regulamin sklepu

Regulamin ważny od 20 listopada 2017 roku

§1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Endo.pl jest STUDIO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (poprzednio Decoratum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 185, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000424234, NIP 7010345945 o kapitale zakładowym 50 000 zł (dalej „Sklep”).
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet. Adres sklepu internetowego www.endo.pl.
 3. Produkty i usługi oferowane w Sklepie, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

§2. Dane kontaktowe

Infolinia (Biuro Obsługi Klienta) Sklepu: +48 222 706 106 czynna jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00

Adres e-mail: e-sklep@endo.pl 

Adres do korespondencji: STUDIO MK Sp. z o.o. S.K.A., ul. Aleje Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa

Adres do zwrotów i reklamacji podany jest w §5 oraz w formularzach zwrotów i reklamacji.

Numer konta bankowego do realizacji przelewów w polskich złotych: 06 1750 0009 0000 0000 2075 0421, prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie.

§3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający powinien:
  • wybrać towar lub usługę
  • podać swoje dane adresowe 
  • wskazać adres wysyłki
  • wybrać sposób dostawy
  • wybrać metodę płatności
  • zaakceptować regulamin sklepu
  • potwierdzić wolę złożenia i opłacenia zamówienia
 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie jego otrzymania. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych przez Zamawiającego danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: e-sklep@endo.pl.
 4. W rozsądnym czasie po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, Sklep prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co będzie stanowiło zawarcie umowy sprzedaży. 
 5. W przypadku wybrania metody płatności przedpłata, Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu w systemie Sklepu pełnej należności.
 6. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00 - 17:00.
 7. Sklep umożliwia Zamawiającemu wybór kliku metod płatności w tym możliwość opłacenia zamówienia „za pobraniem” w wybranych sposobach dostawy. Aktualna lista dostępnych metod płatności jest dostępna na stronie Sklepu.
 8. Sklep umożliwia Zamawiającemu wybór kliku sposobów wysyłki, z wyjątkiem odbioru osobistego. Aktualna lista dostępnych sposobów wysyłki jest dostępna na stronie Sklepu.
 9. Realizacja zamówienia, rozumiana jako przekazanie przesyłki Przewoźnikowi następuje niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym jest mowa w ust. 4.
 10. Zamówienie zostanie dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie pod wskazany adres lub do punktu odbioru, wskazanego w zamówieniu, zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od daty przekazania Przewoźnikowi.
 11. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy oraz metody płatności i jest wyświetlany m.in. podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu http://endo.pl/warunki_dostawy.html.
 12. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 13. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu lub usługi.
 14. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin lub zasady danej promocji nie stanowią inaczej.
 15. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sklep może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.
 16. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie elektronicznych faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz not księgowych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.
 17. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
 18. W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów internetowych płatności, udostępnionych przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie nie dokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Zamawiającego - drogą mailową – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 10 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie.
 19. Sklep akceptuje płatność Bonami lub kartami podarunkowymi zwanymi dalej „Bonami” oraz voucherami. Aktualna lista emitentów Bonów jest dostępna na stronie Sklepu.
 20. Aktualny regulamin akceptacji Bonów oraz voucherów jest dostępny na stronie Sklepu.
 21. Przy opłaceniu Zamówienia bonami lub voucherami wydanymi przez podmioty trzecie inne niż Sklep (endo.pl) pierwszeństwo zastosowania ma Regulamin Emitenta bonu lub voucheru, przed Regulaminem Sklepu.
 22. Maksymalna liczba bonów lub voucherów, które mogą być użyte do opłacenia Zamówienia wynosi 5 (pięć).
 23. Sklep umożliwia zakup Bonów podarunkowych, których jest Emitentem. Bony podarunkowe mają wyłącznie formę elektroniczną w postaci unikatowego kodu.
 24. Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie Bonów podarunkowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu płatności za Zamówienie Bonów podarunkowych. Zamawiający jednocześnie wyraża zgodę i potwierdza, że z chwilą pełnego udostępnienia Bonów podarunkowych Zamawiającemu, utraci on prawo do odstąpienia od umowy zakupu takich Bonów podarunkowych.
 25. Płatności za Bony można dokonać wyłącznie metodami płatności w formie przedpłaty, aktualnie udostępnionymi przez sklep w trakcie procesu składania Zamówienia.
 26. Zwrot należności Zamawiającemu, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy lub złożył reklamację do Zamówień opłaconych w całości lub części Bonem lub voucherem, następuje w pierwszej kolejności przez wystawienie na należną kwotę Bonu lub voucheru.
 27. Sprzedaż Bonów jest dokumentowana przez Sklep wystawieniem noty księgowej przesyłanej w formie elektronicznej na adres Zamawiającego.

§4. Reklamacje

 1. Sklep ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad fizycznych i prawnych. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową, na przykład drogą elektroniczną.
 2. Sklep udostępnia narzędzia ułatwiające proces składania reklamacji. Zasady składania reklamacji są dostępne na stronie Sklepu, pod następującym adresem https://endo.pl/reklamacje.html.
 3. Dla usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało opis reklamacji, numer zamówienia oraz numer modelu. Można skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego.
 4. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie
 5. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni odniesie się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi o sposobie jej rozstrzygnięcia na papierze lub innym trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 
 7. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 9. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar niezwłocznie.
 12. Zwrot należności, o którym jest mowa w ust 10, zostanie dokonany w tej samej formie, z jakiej skorzystał Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, np. poprzez przelew na wskazane przez Zamawiającego w formularzu reklamacyjnym konto lub w formie voucheru.

§5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia, wskazana przez Zamawiającego (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku pozostałych umów, po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Studio MK Sp. z o.o. S.K.A. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie lub pocztą elektroniczną na adres: e-sklep@endo.pl).
 3. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dostępnego pod adresem http://endo.pl/zwroty.html, jednak nie jest to obowiązkowe. Zamawiający może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub skorzystać z formularza on-line Sklepu lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający skorzysta z ww. możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, np. poprzez wiadomość e-mail.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację, dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności, w tym opłacone koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży.
 2. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwrot należy odesłać na adres: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle zwracany towar przed upływem 14 dni.
 4. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, chyba że w danym przypadku Sklep zgodził się je ponieść. Wysokość tych kosztów zazwyczaj nie przekracza kwoty 20 złotych.
 5. Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:
  • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy zawartej na aukcji publicznej.
 8. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia jak również zwrotach i reklamacji jest STUDIO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa.
 2. Dane osobowe, podane przez Zamawiającego na stronie www.endo.pl, są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz procesów obsługi zwrotów i reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych, o których jest mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia oraz dokonanie zwrotów lub reklamacji.
 4. Dane osobowe, o których jest mowa w ust 1-3, są powierzane firmom współpracującym ze Sklepem przy realizacji zamówień, w szczególności firmom świadczącym usługi logistyczne, przewozowe i kurierskie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi zamówienia i dostawy.
 5. Dane Osobowe Zamawiającego dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze standardami i regulaminem ww. firm.

§8. Inne postanowienia dotyczące danych osobowych, w tym ich przetwarzania w celach marketingowych 

 1. Dane osobowe Zamawiającego oraz subskrybenta newslettera, za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez dedykowane systemy marketing automation.
 3. Zamawiający oraz subskrybent newslettera mogą otrzymywać drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli uprzednio wyrażą na to zgodę.
 4. Zamawiającemu oraz subskrybentowi newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych, kontaktując się w tym celu z Biurem Obsługi Klienta Sklepu: e-sklep@endo.pl.

§9. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.endo.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii RWD.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. 
 3. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w aktualnej wersji zalecanej przez producenta. Lista wersji przeglądarek internetowych, które gwarantują poprawne wyświetlanie treści i działanie Sklepu jest podana na stronie Sklepu.
 4. Korzystanie ze Sklepu w pełni wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 5. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu oraz Klientów, Kontrahentów lub osób trzecich.

§10. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
  • zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
  • zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych;
  • zmiany w zakresie proponowanych przez Sklep funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian, poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.endo.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail, podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w ust. 2, przy czym Zamawiający ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem, ze skutkiem natychmiastowym, niemającym wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wypowiedzenie umowy wiążącej ze Sklepem skutkuje likwidacją konta Zamawiającego.
 4. Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa w §3 pkt. 4) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, wraz z uzupełnieniem w postaci Zasady zwrotów i reklamacji, dostępny jest na stronie www.endo.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, koncyliacja lub arbitraż, jeśli w danym przypadku Sklep i Zamawiający wyrażą na to zgodę. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl, a w szczególności w ramach następującej podstrony: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 4. Ponadto, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 r., konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution), która pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sądu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. 
 5. Nasz adres poczty elektronicznej to: e-sklep@endo.pl.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 7. Postanowienia §5 nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

 

REGULAMIN ważny od 16 marca 2016 do 20 listopada 2017 roku.

 

I. Informacje ogólne

1) Właścicielem sklepu internetowego Endo.pl (dalej „Sklep”) jest firma STUDIO MK (poprzednio Decoratum) Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 185, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000424234, NIP 7010345945 o kapitale zakładowym 50 000 zł.

2) Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

II. Dane kontaktowe

Infolinia Biura Obsługi Klienta (+48) 222 706 106

czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00 

adres e-mail : e-sklep@endo.pl

III. Składanie i realizacja zamówień

1) Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”). 

2) Zamówienia na produkty marki Endo można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.endo.pl.

3) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Endo.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy Sprzedaży pomiędzy STUDIO MK sp. z o.o. spółka Komandytowo-Akcyjna a Zamawiającym.

4) Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00  - 17:00.

5) W rozsądnym czasie po zawarciu umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt 3) powyżej, Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty (systemy płatności internetowych – udostępnione przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia) zamówienie zostaje przyjęte do realizacji równocześnie z potwierdzeniem zrealizowania płatności.

6) Zamawiający wskazuje na:

a) Zamawiany towar 

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar 

c) Sposób dostawy 

d) Sposób płatności

7) Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

8) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności i jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Aktualne koszty dostawy znajdziesz tu http://endo.pl/warunki_dostawy.html 

9) Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.

10) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.

11) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12) W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 3) powyżej.

13) Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 12) powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.

14) W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.

15) Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania – wg własnego wyboru - z następujących form płatności:

a) ZA POBRANIEM – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera;

b) systemy płatności internetowych – udostępnione przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia

c) PRZELEW BANKOWY – na rachunek: STUDIO MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Al. Jerozolimskie 185, 02-222 Warszawa 06 1750 0009 0000 0000 2075 0421 (Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie).

2) Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

3) W przypadku dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemów płatności internetowych – udostępnionych przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia lub drogą tradycyjnego przelewu, Zamawiający powinien dokonać płatności w terminie 14 dni. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Zamawiającego - drogą mailową – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie krótszym niż 10 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy. 

V. Reklamacje

1) Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną w Biurze Obsługi Klienta.

2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Możesz skorzystać z naszego formularza reklamacyjnego.

3) Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie

4) Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.

5) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 

6) Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

7) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

8) Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

9) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji - odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Studio MK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie lub pocztą elektroniczną na adres: e-sklep@endo.pl)

3) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.endo.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Arvato - Dział Zwrotów Endo, Kopytów 44d, 05-870 Błonie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 

4) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20 zł.

5) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6) Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h) umowy, w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

VIII. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest STUDIO MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 185.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.endo.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

3) Zamawiający może otrzymywać droga elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli wyrazi na to uprzednią zgodę.

4) Zamawiający może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: e-sklep@endo.pl 

7) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem, w szczególności spółce: In Post sp. z o.o. z w Krakowie, przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000255841, Spółce „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020446, Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, 00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod KRS: 0000334972, Spółką General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowo, ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000005009, UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-122 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036680 w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

8) Dane osobowe Zamawiających są przekazywane firmie logistycznej BERTELSMANN MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000007209 w zakresie realizacji zamówień.

9) Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem.

IX. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

1) Strona internetowa www.endo.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.

2) Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27.

3) Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4) Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

X. Zmiany Regulaminu

1) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

 • zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
 • zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.

2) Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.endo.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.

3) Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem i tym samym zlikwidować swoje Konto. Wypowiedzenie umowy ze Sklepem i związana z tym likwidacja Konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4) Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

5) Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa pkt III 3) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

XI. Postanowienia końcowe

1) Regulamin dostępny jest na stronie www.endo.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

2) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3) Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 roku konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Narzędzie pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sąd.

4) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

5) Postanowienia działu V nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.