Bony podarunkowe

Regulamin Bonów Podarunkowych sklepu internetowego endo.pl

Regulamin ważny od 20 listopada 2017 r.

I. Sprzedaż Bonów Podarunkowych

 1. Emitentem Bonów Podarunkowych endo.pl jest STUDIO MK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-222, ul. Aleje Jerozolimskie 185, która jest właścicielem sklepu internetowego endo.pl, zwanego w dalszej części „Sklep”.
 2. Sklep umożliwia zakup Bonów Podarunkowych, zwanych dalej „Bonami”, wyłącznie formę elektroniczną w postaci unikatowego kodu.
 3. Płatności za Bony można dokonać wyłącznie metodami płatności w formie przedpłaty, aktualnie udostępnionymi przez Sklep w trakcie procesu składania Zamówienia.
 4. Sprzedaż Bonów jest dokumentowana przez Sklep wystawieniem noty księgowej przesyłanej w formie elektronicznej na adres Nabywcy.
 5. Przekazanie Bonu Nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu.
 6. Nabywca wyraża zgodę na wysłanie Bonów podarunkowych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej.
 7. Nabywca wyraża zgodę i potwierdza, że z chwilą przekazania Bonu Podarunkowego Nabywcy, utraci on prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonu podarunkowego.
 8. Bon podarunkowy oraz voucher jest na okaziciela i jest jednokrotnego użytku.
 9. Wartość środków pieniężnych Bonów podarunkowych i voucherów nie jest oprocentowana.
 10. Ważność Bonu Podarunkowego lub vouchera wynosi 1 rok od daty przekazania Nabywcy.

II. Akceptacja Bonów Podarunkowych i voucherów

 1. Sklep akceptuje płatność Bonami lub kartami podarunkowymi oraz voucherami, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz Regulaminem Sklepu.
 2. Maksymalna liczba Bonów lub voucherów, które mogą być użyte do opłacenia Zamówienia wynosi 5 (pięć).
 3. W przypadku, gdy suma wartości Bonów i/lub voucherów jest nie wystarczająca na opłacenie pełnej wartości zamówienia, Zamawiający może wykorzystać inne formy płatności aktualnie udostępnione przez Sklep w celu dopłacenia do pełnej wartości złożonego zamówienia.
 4. Przy opłaceniu Zamówienia Bonami lub voucherami wydanymi przez podmioty trzecie inne niż Sklep (endo.pl) pierwszeństwo zastosowania ma Regulamin Emitenta bonu lub vouchera, przed Regulaminem Sklepu.
 5. Zwrot należności Zamawiającemu, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy lub złożył reklamację do Zamówień opłaconych w całości lub części Bonem lub voucherem, następuje w pierwszej kolejności przez wystawienie na należną kwotę Bonu lub vouchera.

III. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna lista emitentów Bonów jest dostępna na stronie Sklepu.
 2. Aktualny regulamin sprzedaży Bonów Podarunkowych oraz akceptacji Bonów oraz voucherów jest dostępny na stronie Sklepu.
 3. Reklamacje dotyczące Bonów należy kierować w formie elektronicznej na adres: bony_podarunkowe@endo.pl lub pisemnie na adres:

  STUDIO MK Sp. z o.o. S.K.A. 

  ul. Aleje Jerozolimskie 185

  02-222 Warszawa

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie ma Regulamin Sklepu.